Wybierz język

Kolekcje

Reklamacje

DZIAŁ REKLAMACJI GRUPY TUBĄDZIN

 

Biuro Obsługi Reklamacji
Mail: reklamacje@tubadzin.pl
Fax: 42 714 06 34

 

Marzena Tomaszewska
tel. 42 714 06 61

m.tomaszewska@tubadzin.pl

     

Zbigniew Focht
tel. 603 051 075

z.focht@tubadzin.pl

     

Przedstawiciele Regionalni

Region (województwo)     Imię i Nazwisko    Telefon   e-mail 

Warmińsko-Mazurskie 
Podlaskie 
Mazowieckie


     
Krzysztof Papuga      
691 725 846      
k.papuga@tubadzin.pl

Śląskie 
Małopolskie 
Świętokrzyskie


  Cezary Kręcikowski   609 906 722   c.krecikowski@tubadzin.pl

Lubelskie
Podkarpackie
Województwo łódzkie


  Rafał Gondek   693 480 846   r.gondek@tubadzin.pl

Kujawsko-Pomorskie
Łódź Miasto Powiat 
Pomorskie 
Zachodniopomorskie


  Tomasz Dominiak   607 322 638   t.dominiak@tubadzin.pl

Wielkopolskie
Lubuskie
Dolnośląskie 
Opolskie 


  Sławomir Nowacki   601 344 212   s.nowacki@tubadzin.pl

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  („RODO”) zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jednocześnie informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych są:

Ceramika Tubądzin II spółka z o.o., 95-035 Ozorków, ulica Armii Krajowej 20, KRS: 0000207852, 732-18-13-880, REGON: 472196411

Ceramika Tubądzin III spółka z o.o. spółka komandytowa, 98-200 Sieradz, ulica Dworska 28, KRS 0000574739, NIP: 8272308466, REGON: 362457466

Ceramika Tubądzin spółka  z o.o., 98-285 Wróblew, Tubądzin 31, NIP: 827-000-73-35, REGON: 005266429

Tubądzin Management Group spółka z o.o., 95-035 Ozorków, Cedrowice Parcela 11, KRS: 0000286217, NIP: 732-20-83-952, REGON: 100383200

2.W celu należytej ochrony Państwa danych osobowych powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: tubadzin@tubadzin.pl;

3.Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzoną przez Administratorów działalnością gospodarczą  oraz wzajemną współpracą biznesową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B, C, F RODO, w tym w szczególności w celu:

a.prawidłowego wykonania zawieranych z Państwem umów oraz umów, których są Państwo stroną,

b.rozliczeń finansowo - księgowych,

c.obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń,

d.obsługi procedury reklamacyjnej;

4.Przetwarzane przez Administratorów Państwa dane osobowe obejmują imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, numer rachunku bankowego, a w przypadku przedsiębiorców także numery NIP, REGON, KRS oraz adres siedziby;

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

6.Państwa dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom ( w tym również do państw trzecich) wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zawartej z Państwem umowy, realizacji przewidzianych prawem obowiązków Administratorów, ochrony praw zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratorów w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Informujemy ponadto, że podmioty takie zostaną zobowiązane na mocy zawartych umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby należycie chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przekazywane również podmiotom, które  są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

7.Każda osoba, której dane osobowe są zbierane, ma prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.